Beleid grensoverschrijdend gedrag

BELEID GRENSOVERSCHREIDEND GEDRAG

 

INLEIDING

Dit beleid is opgesteld om grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging tegen te gaan. Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non- verbale, digitale of fysieke zin, die:

 • Door de persoon die het ondergaat als ongewenst en/of gedwongen wordt ervaren;
 • Als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
 • Plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet

In het bijzonder is er sprake van grensoverschrijdend gedrag als er een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie ontstaat of dreigt te ontstaan. De ervaring van diegene die het ondergaat is daarbij leidend. Elke klacht hierover nemen wij daarom serieus en daarom is hier ook beleid voor opgesteld.

Grensoverschrijdend gedrag kent vele vormen, globaal genomen zijn dat pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, bedreiging, belediging en mishandeling.

In dit document hebben we daarom gedragsregels opgesteld (deze staan ook op de website).

 

DOEL

Het doel van dit beleid is om op een gestructureerde manier grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk (en waar mogelijk compleet) te voorkomen. De beleidsregels in dit document zijn niet alleen bedoeld om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, maar ook om te bepalen wat er gebeurt nadat het gedrag toch heeft plaatsgevonden.

Ieder nieuw lid en vrijwilliger zal op de hoogte gebracht worden van dit beleid. Er zal regelmatig een informatieavond georganiseerd worden waarin dit beleid besproken wordt. Het beleid is op de website terug te vinden en zal iedere jaarvergadering op de agenda komen.

 

ALGEMENE GEDRAGSREGELS LEDEN, VRIJWILLIGERS EN BEZOEKERS

Onderstaande algemene gedragsregels gelden voor ieder van onze vereniging.

 • Respecteer de regels van je sport
 • Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport
 • Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig
 • Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport
 • Samen staan voor een faire sport
 • Uit kritiek op de daarvoor bestemde plaatsen. Spreek in eerste instantie trainer, bestuur dan wel de vertrouwenscontactpersoon aan.

 

SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS SEKSUELE INTIMIDATIE VOOR LEDEN, VRIJWILLIGERS EN BEZOEKERS

Onderstaande gedragsregels gelden voor ieder van onze vereniging.

Leden, vrijwilligers en bezoekers (hierna te noemen ieder) van The Flags dienen zich te houden aan onderstaande gedragsregels om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:

 • Ieder moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen ieder ander zich veilig voelt.
 • Ieder onthoudt zich ervan een ander te bejegenen op een wijze die de ander in zijn waardigheid aantast én verder in het privéleven van de ander door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde
 • Ieder onthoudt zich van elke vorm van seksuele intimidatie en machtsmisbruik tegenover de
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen een volwassen en een jeugdig vrijwilliger/sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel
 • Iemand mag een ander niet op een zodanige wijze aanraken dat de ander deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en
 • Ieder onthoudt zich van seksueel getinte verbale
 • Ieder zal tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de ander en met de ruimte waarin de ander zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 • Een coach/trainer/teammanager heeft de plicht de (jeugdige) sporter te beschermen tegen schade en (macht) misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de coach/trainer/teammanager verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen
 • Niemand zal een ander (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de trainer/coach/teammanager aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van een (jeugdige) sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van eenieder in de geest hiervan te
 • De trainer/coach/teammanager zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de (jeugdige) sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop

 

ALCOHOL, TABAK EN DRUGS

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees ervan bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
 • Wij zijn een rookvrije vereniging en hebben daarbij een rookvrij sportterrein. Roken op het terrein is daarbij niet toegestaan. Het is daarbij dus ook ten strengste verboden te roken in de kleedkamers.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.

 

VERTROUWENS CONTACT PERSOON

De vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, verbaal of lichamelijk geweld en hier met iemand over wil praten. Deze is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Grensoverschrijdend Gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand de bekend is binnen de sportvereniging, maar ook voldoende afstand/professionaliteit heeft om objectief te kunnen oordelen.

Taken van de vertrouwenscontactpersoon (VCP):

 • De algemene taak van de VCP omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van ieder van onze vereniging, dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot onze vereniging, zover dit gedrag zich binnen de activiteiten van onze vereniging heeft
 • Daarnaast heeft de VCP de volgende taken:
  • de Vertrouwenscontactpersoon is voor ieder aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten onze vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag;
  • de Vertrouwenscontactpersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding;
  • de Vertrouwenscontactpersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstanties (Sportbonden, NOC*NSF), onderzoekt indien nodig en registreert;
  • de Vertrouwenscontactpersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd;
  • de Vertrouwenscontactpersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij;
  • de Vertrouwenscontactpersoon kan het bestuur van in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie;
 • De Vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen. Onder ongewenst gedag wordt in ieder geval verstaan: –seksuele intimidatie –bedreiging – discriminatie. Maar ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst gedrag worden
 • De Vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van The Flags.
 • De Vertrouwenspersoon werkt zoveel mogelijk volgens de Werkwijze signalen Vertrouwenscontactpersoon vereniging (VCP-C) van Centrum Veilige Sport Nederland. https://centrumveiligesport.nl/media/1265/cvsn-verantwoordelijkheden-kaders-en-werkwijze-vcp-vereniging-vcp-v-2021-2.pdf
 • De Vertrouwenspersoon heeft in principe geheimhoudingsplicht, mits de veiligheid van het slachtoffer hierdoor niet in het geding

 

MELDINGEN EN GEVOLGEN

Voor ieder lid en vrijwilliger geldt een meldingsplicht ten aanzien van ieder redelijk vermoeden van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag tegenover een ander lid of vrijwilliger. Echter staat het slachtoffer voorop en wordt de melding pas gedaan na toestemming van het slachtoffer. Een melding kan gedaan worden bij de vertrouwenscontactpersoon of het bestuur. Het bestuur ziet erop toe dat melder/klager/slachtoffer geen nadeel ondervindt.

Meldingen kunnen verschillende gevolgen hebben, van een berispend gesprek tot aangifte bij de tuchtcommissie van de KNBSB of gerechtelijke autoriteiten. Zie artikel 6 van de statuten van The Flags.

Meldingen van seksuele intimidatie zijn wij verplicht te melden bij de Vertrouwenscontactpersoon van de KNBSB of bij het Centrum Veilige Sport Nederland.