Artikel 20: Huishoudelijk Reglement

  1. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen en wijzigen.
  2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

  3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de sportbond