Artikel 18: Statutenwijziging

  1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met een mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
  2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

    Bovendien wordt de voorstelde wijziging ten minste veertien dagen voor vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.

  3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

  4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

  5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

  6. De bestuursleden zijn verplicht in het Handelsregister een afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen.