Huishoudelijk reglement

Model bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’

Preambule

 In overweging nemende dat:

  • sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’;
  • in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een door NOC*NSF erkende sportbond;
  • de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
  • het bestuursreglement regels bevat, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben;
  • in het bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen, die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

 heeft het bestuur van The Flags het bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ vastgesteld dan wel laten bekrachtigen door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging

Colofon

Model Bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’

Samenstelling en redactie

NOC*NSF

VNG

Publicatienummer: NOC*NSF 521

 NOC*NSF

Postbus 302

6800 AH Arnhem

Telefoon: 026-4834659

www.nocnsf.nl